Заштита биља

Структура студијског програма


Структура и садржај студијског програма за Заштиту биља прилагођени су реализацији наставног процеса, који се огледа у неопходним припремама, планирању и интезивим активностима извођења студијског програма. Трајање основних струковних студија је 3 године, тј. ВИ сместара. Годишње оптерећење студената је 1500 часова, тј. до 40 часова седмично. Сви предмети су једносеместрални са различитим бројем ЕСПБ бодова. Трајање семестра је 15 седмица.
После треће године студија предвиђена је одбрана завршног рада, као и укупно остварен ниво од 180 ЕСПБ. То омогућује инжењерима упис Мастер струковних студија у трајању од две године (120 ЕСПБ).
Наставни предмети су подељени на обавезне (26) и изборне (6), а на основу области, предмети су подељени на: општеобразовне (6), стучне (14) и стручно-апликативне (19).

Сврха студијског програма


Свршени студенти овог профила могу се запошљавати у предузећима која се баве прометом пестицида, пољопривредним организацијама, центрима за пољопривреду, институтима биљне производње, републичким и општинским инспекцијама за заштиту биља, карантинским службама, расадницима, пољопривредним школама, општинама као рефернти за заштиту биља, пољопривредним станицама, заводима за пољопривреду, центрима за едукацију пољопривредних произвођача и у саветодавним службама.

Циљеви студијског програма


Циљеви студијског програма су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, и ближе дефинишу образовну и друге делатности Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу, укључујући и њену свеукупну стручну делатност у све активности Одсека, а посебно развој студијских програма, у складу су са усвојеном мисијом и циљевима. Одсек периодично преиспитује своју мисију и циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле расположивих ресурса.

Компетенције дипломираних студената


Савладавањем Основних струковних студија студенти стичу применљива знања у области заштите биља студенти су оспособљени за коришћење литературе и трансфер знања, као и да наставе студије на Мастер струковним студијама. Поред тога, студенти стичу: опште и предметно-специфичне способности које се огледау у познавању и праћењу биологије патогена, штеточина и корова, познавање оптималних рокова и мера заштите биља у функцији квалитетног обављања стручне делатности у заштити биља.

Наставни план за студијски програм Заштита биља


Наставни план – акредитација 2017

Наставни план акредитација 2017 – Заштита биља