Конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2023/2024. годину

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ (ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК)

Топличка академија струковних студија уписује студенате у прву годину мастер струковних студија у школској 2023/2024. години које се изводе у Одсеку за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље.

Студијски програмСтуденти који се финансирају из буџетаСтуденти који се сами финансирајуУкупноИзнос школарине/дин
Биотехнологија03380.000,00
Модул Сточарска производња280.000,00
Модул Фитомедицина180.000,00

Општи услови

 • Мастер струковне студије може уписати лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена (са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова) одговарајуће стручне области у оквиру техничко-технолошких наука, односно лице које је завршило студије на вишој школи у трајању до три године.
 • Право уписа на студијски програм Биотехнологија имају сви заинтересовани кандидати који су претходно завршили основне струковне студије или академске студије из области биотехничких наука или других сличних области (технолошке науке, нутриционизам односи се на кандидате који конкуришу на модулу Прехрамбена технологија), односно завршили студије на вишој школи у трајању до три године, из наведених области. Кандидат може конкурисати само на једном модулу у оквиру студијског програма.

Рангирање кандидата

 • Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу просечне оцене остварене на првом степену високог образовања, односно вишој школи. Просечна оцена се претвара у бодове.
 • Максималан број бодова које кандидат за упис може да оствари при рангирању је 10.
 • Уколико, након рангирања, кандидати на ранг листи имају идентичан пласман, предност за упис на мастер студије има кандидат који је основне студије завршио у краћем року.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 18. октобра до 25. октобра 2023. године.

Пријављивање на конкурс

 • Пријављивање на конкурс вршиће се од 18. октобра до 20. октобра 2023. године од 9,00 до 15,00 часова.

Пријављивање на конкурс електронским путем или путем поште

 • Пријављивање на конкурс је могуће електронским путем или путем поште. Електронска пошта пристигла на званичну адресу може се доставити најкасније до 20. октобра 2023. године у 00,00 часова.
 • Уколико се пријављивање врши путем поште, прихватиће се само пријаве које стигну најкасније до 20. октобра 2023. године.

Прелиминарна ранг листа

 • 23. октобра 2023. године објавиће се прелиминарна ранг листа пријављених кандидата за сваки модул у оквиру студијског програма.
 • Кандидат може поднети приговор председнику Академије на тачност матичних података, података општег успеха претходног образовања, или своје место на ранг листи у року од 24 часа од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

Коначна ранг листа

 • Након одлучивања по приговору 24. октобра 2023. године утврђује се и објављује коначна ранг листа за сваки модул у оквиру студијског програма.
 • Након објављивања коначне ранг листе обавља се упис кандидата

Упис кандидата

 • Упис студената вршиће се 25. октобра 2023. године, у термину од 9,00 до 15,00 часова.

Потребна документа за пријаву на конкурс

Приликом пријаве на конкурс, кандидати подносе следећа документа:

 • пријаву на конкурс можете преузети ОВДЕ
 • диплому о стеченом високом образовању на студијама првог степена или уверење о дипломирању уколико високошколска установа није издала диплому, односно диплому више школе (оригинал или копију);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или копију);
 • очитану личну карту или фотокопију личне карте;
 • изјаву да кандидат пре школске 2023/2024. године, није био уписиван у прву годину неког студијског програма другог степена високог образовања у статусу студента који се финансира из буџета изјаву можете преузети ОВДЕ
 • доказ о уплати трошкова конкурса 5.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202,

ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА се дају на увид, а фотокопије свих докумената задржава Академија.

Потребна документа за упис

Кандидат који је стекао право на упис подноси следећа документа:

 • диплому о стеченом високом образовању на студијама првог степена или уверење о дипломирању уколико високошколска установа није издала диплому, односно диплому више школе (оригинал или оверену фотокопију);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
 • очитану личну карту или фотокопију личне карте;
 • образац индекса (преузима се на шалтерима студентске службе у Одсецима);
 • два обрасца ШВ-20 (преузима се на шалтерима студентске службе у Одсецима);
 • пријавни лист за упис студената (преузима се на шалтерима студентске службе у Одсецима);
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm;
 • доказ о уплати на име трошкова уписа и накнаде за издавање индекса, 4.000,00 на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202
 • доказ о уплати трошкова за организацију и реализацију каријерног вођења, 1.000,00 на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202
 • доказ о уплати прве рате школарине за студенте који се сами финансирају, 8.000,00 на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202