О Одсеку

Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу остварује васпитно-образовну и истраживачку делатност у оквиру основних струковних и мастер струковних студија из области пољопривреде, прехрамбене технологије и ветеринарске медицине, утемељену на тридесетогодишњој традицији. У овом периоду, Одсек се развио у образовну и стручну институцију високе репутације.
На путу имплементације „Болоњског процеса”, од школске 2004/05. године, уведене су трогодишње студије, а упис студената се обавља у оквиру пет студијских програма основних струковних студија:

 • Воћарство и виноградарство
 • Ратарство и повртарство
 • Заштита биља
 • Сточарство
 • Прехрамбена технологија

као и студијски програм мастер струковних студија Биотехнолија, са четири модула:

 • Фитомедицина
 • Прехрамбена технологија
 • Биљна производња
 • Сточарска производња

На наведеним студијским програмима образују се кадрови који након завршених студија стичу диплому струковног инжењера пољопривреде одговарајуће струке, односно мастер струковног инжењера пољопривреде.
У историју Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу уткан је рад многих генерација студената и професора. Свака нова генерација је настављала рад на тековинама својих претходника, а своја искуства остављала је у баштину новим генерацијама. Многи су учећи и радећи уткали пуно сопственог труда и времена у овај Одсек, те у културни живот града и читавог региона Топлице.

Мисија Одсека је сагледана кроз три кључне функције – наставно-образовни рад, истраживачки рад и издавачка делатност – са снажном оријентацијом ка сарадњи са локалном самоуправом. Такође, основни задатак и циљ је преношење најновијих научних и стручних знања и вештина из области пољопривреде и прехрамбене технологије.

Редовно планирамо и вреднујемо резултате својих студијских програма са задатком да стално развијамо, унапређујемо и преиспитујемо њихове садржаје, сагласно новим научним и стручним достигнућима, у чему релевантну улогу имају наставно особље и студенти. Периодично пратимо остваривање планираних активности, постављених задатака и циљева, уз објективно сагледавање резултата, њихову анализу и корективне мере евентуалних недостатака. Такође, Одсек прати савремене трендове и одржава висок критеријум академског образовања у области струковних студија, трудећи се да задржи до сада постигнуту репутацију у свим својим активностима.

Својим студентима нудимо:

 • савремени програм образовања који реализују компетентни наставници,
 • добро опремљене лабораторије и
 • практична знања и вештине,

што обезбеђује ефикасан систем студирања и краћи пут до посла.

По завршетку студија, Ваше знање и вештине тражиће:

 • јавна и приватна предузећа у области производње, заштите и прераде хране;
 • произвођачи пољопривредне механизације и опреме у прехрамбеној индустрији;
 • услужне специјализоване агенције и пројектантске фирме;
 • школство, јавна предузећа, инспекцијске службе, као и
 • самостално покретање породичног бизниса.

Од изузетног значаја су и посебне активности Одсекае из области пољопривредне производње и нових производно-технолошких процеса, како у примарној, тако и у прерађивачкој индустрији у области аграра. Посебне активности Одсека се остварују кроз рад Лабораторије за испитивање.