Воћарство и виноградарство

Структура студијског програма


Структура и садржај студијског програма за Воћарство и виноградарство прилагођени су реализацији наставног процеса, који се огледа у неопходним припремама, планирању и интезивим активностима извођења студијског програма. Трајање Основних струковних студија је ИИИ године, тј. ВИ сместара. Годишње оптерећење студената је 1500 часова, тј. до 40 часова седмично. Сви предмети су једносеместрални са различитим бројем ЕСПБ бодова. Трајање семестра је 15 седмица.
После треће године студија предвиђена је одбрана завршног рада, као и укупно остварен ниво од 180 ЕСПБ. То омогућује инжењерима упис Мастер струковних студија у трајању од две године (120 ЕСПБ)
Наставни предмети су подељени на обавезне (24) и изборне (6), а на основу области, предмети су подељени на: општеобразовне (6), стучне (14) и стручно-апликативних (16).

Сврха студијског програма


Свршени студенти овог профила могу се запошљавати: у предузећима који се баве воћарском и виноградарском производњом,економијомземљишта, у воћно лозним расадницима, у пољопривредним компанијама, пољопривредним станицама, заводима за пољопривреду, удружењима произвиђача, саветодавним службама, јавним администрацијама, испекцијама, трговинским установама, едукацијама, отварањем самосталног сопственог бизниса и оснивањем самосталних расадника.

Циљеви студијског програма


Циљеви студијског програма су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, и ближе дефинишу образовну и друге делатности Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу, укључујући и њену свеукупну стручну делатност у воћарско-виноградарској производњи. Све активности Одсека, а посебно развој студијских програма, у складу су са усвојеном мисијом и циљевима. Одсек периодично преиспитује своју мисију и циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле расположивих ресурса.

Компетенције дипломираних студената


Савладавањем Основних струковних студија студенти стичу применљива знања у области воћарства и виноградарства, оспособљени су за коришћење литературе и трансфер знања, као и да наставе студије на Мастер струковним студијама. Поред тога, студенти стичу опште и предметно-специфичне способности у функцији квалитетног обављања стручне делатности у воћарству и виноградарству.


Наставни план – акредитација 2017

Наставни план акредитација 2017 – Воћарство и виноградарство