Сточарство

Структура студијског програма

Основне струковне студије програма за сточарство прилагођене су савременим европским искуствима у образовању овог профила. У структури овог курса модули су подељени на општеобразовне, научно-стручне и апликативне предмете, укључујући и изборне. У првој години преовлађују општеобразовни предмети који дају полазну основу будућим студентима овог курикулума(60 ЕСПБ). Друга година садржи научно-стручне и делом изборно-апликативне предмете, чиме се полазницима омогућују сазнања из уже стручних области сточарске производње (60 ЕСПБ). У последњој (трећој) години студија, апликативним и изборним предметима, полазницима је омогућено да сами креирају своју диплому, тј. да добијена знања, вештине и стечена искуства одмах могу применити у пракси(60 ЕСПБ). После треће године студија предвиђена је израда и одбрана завршног рада, као и укупно остварен ниво од 180 ЕСПБ. То омогућује инжењерима упис Мастер струковних студија у трајању од две године (120 ЕСПБ).
Основни струковни студијски програм за сточарство има укупно 32, а од тога 26 обавезних и 6 изборних једносеместралних предмета, од укупно 12 предложених предмета. У овом програму сврстано је 6 општеобразовних, 15 стручних и 17 стручно-апликативних предмета.

Сврха студијског програма


Стручњаци овог профила могу се запошљавати у предузећима која се баве: сточарском (говеда, овце, козе, свиње, живина, коњи); рибарском и пчеларском производњом; ловном привредом, производњом и прерадом сточне хране и контролом квалитета сточних производа; затим у пољопривредним компанијама и другим институцијама, пољопривредним станицама, заводима за пољопривреду, удружењима произвођача, саветодавним службама, јавној администрацији; инспекцији, трговини сточним производима, едукацији (средње образовање), очувању и заштити пољопривредног земљишта од загађења сточарског порекла, науци и технолошком развоју.
Породичне фарме и приватизоване пољопривредне компаније су предузећа која ће захтевати професионално квалификоване особе за управљање и руковођење биолошким процесима и заштиту животне средине. Без образованих стручњака на одговарајући начин није могуће обезбедити заштиту руралних области и управљање пољопривредном производњом према принципима одрживости. Да би се управљало сточарском производњом на успешан начин фармери морају бити едуковани на одговарајући начин. Ова едукација се мора састојати од одговарајуће комбинације теоријског знања и практичне делатности из свих грана сточарске производње. Поред тога, Основни струковни студијски програм из области сточарства обезбеђује основна знања из економије успешног управљања сточарском производњом.

Циљеви студијског програма


Циљеви студијског програма су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, и ближе дефинишу образовну и друге делатности Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу, укључујући и њену свеукупну стручну делатност у сточарској производњи. Све активности Одсека, а посебно развој студијских програма, у складу су са усвојеном мисијом и циљевима. Школа периодично преиспитује своју мисију и циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле расположивих ресурса.

Компетенције дипломираних студената


Савладавањем основних струковних студија студенти стичу применљива знања у области сточарства, оспособљени су за коришћење литературе и трансфер знања, као и да наставе студије на Мастер струковним студијама. Поред тога, студенти стичу опште и предметно-специфичне способности у функцији квалитетног обављања стручне делатности у сточарству.

Наставни план за студијски програм Сточарство


Наставни план – акредитација 2017

Наставни план акредитација 2017 – Сточарство