Мастер струковне студије

На другом нивоу студија акредитован је мастер сруковни студијски програм Биотехнологија са четири модула: Биљна производња, Сточарска производња, Фитомедицина и Прехрамбена технологија, са циљем што квалитетнијег образовања кадрова у функцији развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије овог дела Србије.