Мастер студије – Биотехнологија

Основна сврха струковног мастер студијског програма Биотехнологија јесте остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области биљне и сточарске производње, фитомедицине и прехрамбене технологије. Врста и режим студија прилагођени су потребама стратешког развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије. Сходно томе, активности су усмерене ка стицању функционалних знања и вештина за укључивање студената у конкретне гране биљне и сточарске производње, видове заштите биља, процесе прераде, производње и контроле хране. Примена метода активног учења ради креирања критичког мишљења, омогућава квалитетно и функционално знање које ће свршени студенти понети из школе.

Програм мастер струковног студијског програма Биотехнологија пружа потребна знања и вештине неопходна за постизање краткорочних и дугорочних циљева развоја пољопривредне и прехрамбене производње, будући да су свршени студенти одговарајућим методама наставе и учења квалификовани за креативни и иновативни рад у процесу примарне пољопривредне производње и прераде хране.

У креирању плана и програма студија узето је у обзир да се Србија налази у периоду знатних социјалних промена, који наглашава оријентацију на биљну, сточарску и контролисану производњу усклађену са стандардима ЕУ, оријентацију на производњу хране заснованој на промени власничке структуре у фирмама великих капацитета.

Без стручно оспособљених лица није могуће обезбедити заштиту руралних области и управљање пољопривредном производњом према принципима одрживости. Да би се на успешан начин управљало биљном и сточарском производњом, фармери морају бити едуковани на одговарајући начин. Мере заштите гајених биљака од проузроковача болести у будућности ће моћи да примењују само стручно оспособљена лица.

Породичне фирме и приватизоване компаније су предузећа која ће захтевати професионално квалификоване особе за управљање и руковођење производно-технолошким процесима, те ће свршени струковни мастер инжењери бити окосница и главни стручни ослонац у области прераде и контроле хране.

Основни циљ мастер струковних студија (МСС) студијског програма Биотехнологија јесте преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области биљне и сточарске производње, фитомедицине и прехрамбене технологије. Остали циљеви су:

 • континуирани свеобухватни развој свих аспеката пољопривредне струке, заштите биља, прехрамбене струке заснован на модерним принципима и стандардима,
 • стицање знања и вештина за профитабилну пољопривредну и прехрамбену производњу, примарно искоришћавање обновљивих природних ресурса уз заштиту околине, очувања ресурса руралних подручја и културног наслеђа,
 • стицање практичних знања из области биљне и сточарске производње што гарантује производњу здравствено безбедне хране,
 • стицање практичних знања из области фитомедицине o узрочницима биљних болести, биљним штеточинама и коровима, о средствима за заштиту биља, њиховој примени и утицају на животну средину,
 • стицање практичних знања и вештина из области прехрамбене технологије, тј. прераде свих пољопривредних производа који се користе као непрерађене намирнице за исхрану и пре свега за прераду до готових прехрамбених производа,
 • развој концепта образовања студената који нуди комплетног стручњака спремног за све изазове у биљној и сточарској производњи, уз истовремено стварање услова за стицање уско специјализованог знања, какво је потребно за конкурентну пољопривредну производњу и производњу и прераду хране,
 • модификација образовног система у складу са Болоњским процесом, односно постепено омогућавање студентима укључивање у европски високошколски образовни простор,
 • промовисање европске сарадње у осигурању квалитета, са нагласком на развој компатибилних критеријума и метода студирања. То значи прихватање европских димензија у високом образовању, међуинституционалне сарадње и шеме мобилности, као и интегралних програма студирања и истраживања у области пољопривреде и прехрамбене технологије.

Струковни назив који се стиче јесте струковни мастер инжењер пољопривреде. Савладавањем мастер струковног студијског програма Биотехнологија, струковни мастер инжењер пољопривреде је оспособљен да:

 • самостално решава теоријске и практичне проблеме из области биотехничких наука и технолошког инжењерства,
 • организује и контролише производњу,
 • самостално врши експерименте, статистичку обраду резултата, формулише и доноси закључке,
 • на одговарајући начин напише и презентује резултате рада стручној и широј јавности,
 • поседује знања, вештине, развијене способности и компетенције за заштиту животне средине и економично коришћење природних ресурса Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја,
 • примени знања у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовно научног поља студија,
 • интегрише знање, решава сложене проблеме и да расуђује на основу доступних информација,
 • решава практичне проблеме у привредним предузећима и јавним установама.

Савладавањем мастер струковног студијског програма Биотехнологија, струковни мастер инжењер пољопривреде је компетентан да:

 • темељно познаје и разуме биотехнолошке процесе,
 • решава проблеме уз употребу научних метода и поступака,
 • повезује и примењује основна знања из различитих области,
 • прати савремена достигнућа у науци и струци,
 • развија вештине и способности у употреби знања у биотехнологији.

Циљеви мастер струковног студијског програма Биотехнологоја дефинисани су за сваки од предвиђених модула. Циљ модула Биљна производња дефинисан је у складу са потребама ратарско-повртарске и воћарско-виноградарске производње, са посебним освртом на организовање интензивне биљне производње на малим површинама и овладавање технологијама органске пољопривредне производње. Такође, један од циљева јесте и оспособљавање струковних мастер инжењера за рад у пољопривредним саветодавним и стручним службама, пољопривредним задругама, винаријама, дестилеријама и другим привредним субјектима.

Циљ модула Сточарска производња дефинисан је у складу са Законом о сточарству. Струковни мастер инжењери оспособљавају се за рад у пољопривредним стручним саветодавним службама, регионалним матичним службама, као и на сточарским фармама.

Циљ модула Фитомедицина јесте школовање струковних мастер инжењера који се, у складу са захтевима Закона о заштити биља и Закону о здрављу биља, оспособљавају за рад у примарној пољопривредној производњи, пољопривредним стручним саветодавним службама, али и у пољопривредним апотекама, као и предузећима која се баве прометом, увозом и дистрибуцијом пестицида и ђубрива на велико.

Циљ модула Прехрамбена технологија јесте школовање струковних мастер инжењера који се оспособљавају да обављају све стручне послове у домену производње хране биљног и анималног порекла, пекарама, дестилеријама, хладњачама, сушарама и другим објектима за прераду примарних пољопривредних производа. Такође, модул има за циљ оспособљавање младих људи за започињање породичног бизниса на малим пољопривредним газдинствима у делу прераде и финализације примарних ратарских, повртарских, воћарских и виноградарских производа. Због стицања знања из области контроле квалитета прехрамбених производа, свршени студенти се могу запошљавати у лабораторијама за контролу квалитета хране, као и у пољопривредним саветодавним и стручним службама.

Студијски програм Биотехнологија је створен у складу са принципима, дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије, као и болоњском декларацијом:

 • мастер струковне студије трају 2 године (4 семестра),
 • настава из једног предмета се изводи у току једног семестра,
 • број предмета у првом семестру је 3, у другом 5, у трећем 3, и у четвртом 3,
 • број изборних предмета у првом семетру је 1, у другом 3, и у трећем 3,
 • настава, у току једног семестра траје 15 недеља,
 • годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова,
 • струковни мастер студијски програм има укупно 120 бодова,
 • студијски програм је дефинисан са 4 модула. Студенти могу уписати студијски програм Биотехнологија са одговарајућим модулом, тако да није предвиђена могућност преласка са основних студија на друге модуле који нису компатибилни са модулом на Мастер студијском програму,
 • настава се изводи у добро опремљеним и просторно адекватним учионицама, вежбаоницама и лабораторијама, на огледном школском имању, као и у предузећима која се баве прометом пестицида, пољопривредним организацијама, центрима за пољопривреду, институтима биљне производње, републичким и општинским инспекцијама за заштиту биља, карантинским службама, расадницима, пољопривредним службама, заводима и удружењима произвођача, саветодавним службама, центрима за дораду, научним институцијама, хладњачама, сушарама, млиновима, пекарама, винаријама, дестилеријама и другим предузећима за прераду примарних пољопривредних производа.

Мастер струковни студијски програм Биотехнологија намењен је кандидатима који су завршили: одговарајуће основне струковне студије (I степен, 180 ЕСПБ) или одговарајуће специјалистичке струковне студије (II степен, 60 ЕСПБ). Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу уписује кандидате у складу са сврхом и циљевима, а сагласно стратегијским циљевима друштва ка повећању нивоа образовања у чијем је центру знање, као најважнији ресурс који покреће привредни и друштвени развој.

Упис на мастер струковни студијски програм Биотехнологија спроводи се на основу Конкурса који се објављује на сајту и огласној табли Одсека. Број студената који се уписује на студијски програм износи 32, односно 8 студената по модулу. Код рагирања уписа студената по модулима узима се у обзир остварена просечна оцена студирања на основним студијама. Страни држављани могу конкурисати за упис на мастер струковне студије, под условом да су извршили нострификацију школских јавних исправа, да су здравствено осигурани и да познају српски језик. Услови, начин и поступак провере знања језика, уређују се Статутом и дугим актима Одсека/Академије. Студентима са посебним потребама биће омогућене студије у складу са могућностима Одсека.

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БИОТЕХНОЛОГИЈА

Листа изборних предмета