Ратарство и повртарство

Структура студијског програма


Структура и садржај Основног струковног студијског програма за Ратарство и повртарство прилагођени су реализацији наставног процеса, који се огледа у неопходним припремама, планирању и интезивим активностима извођења студијског програма.
Студије трају 3 године, 6 семестара, и има укупно 32 предмета, од чега су 26 обавезна, а студент бира 6 од укупно 12 понуђених изборних предмета. Сви предмети су једносеместрални. У основном струковном студијском програму сврстано је 6 општеобразовних предмета (15,96 %) са укупно 34 ЕСПБ, 14 стручних (38,97 %) са укупно 83 ЕСПБ и 18 стручно-апликативних предмета (45,07 %) са укупно 97 ЕСПБ. Практична настава је предвиђена и као посебан мултидисциплинаран предмет на другој и трећој години студија.
Од страних језика предвиђено је изучавање енглеског. У току шестог семестра студија предвиђен је завршни рад са 6 ЕСПБ, као и укупно остварен ниво од 180 ЕСПБ. То омогућује инжењерима упис Мастер струковних студија у трајању од две године (120 ЕСПБ).

Сврха студијског програма


Стручњаци овог профила могу се запошљавати у предузећима која се баве: производњом жита, производњом биљака за техничку прераду, производњом зрнених махунарки, производњом лековитог и ароматичног биља, производњом биљака за сточну исхрану, повртарском производњом, семенском производњом, затим у пољопривредним компанијама и другим институцијама, пољопривредним станицама, заводима, удружењима произвођача, саветодавним службама, јавној администрацији, инспекцији, трговини семенском робом ратарских и повртарских биљака, очувањем и заштитом пољопривредног земљишта, самосталном приватном предузетништву, науци и технолошком развоју.
Породичне фарме и приватизоване пољопривредне компаније су предузећа која ће захтевати професионално квалификоване особе за управљање и руковођење биолошким процесима и заштитом животне средине. Без стручно оспособљених лица није могуће обезбедити заштиту руралних области и управљање пољопривредном производњом према принципима одрживости. Да би се управљало биљном производњом на успешан начин фармери морају бити едуковани на одговарајући начин.

Циљеви студијског програма


Циљеви студијског програма су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, и ближе дефинишу образовну и друге делатности Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу, укључујући и њену свеукупну стручну делатност у ратарској и повртарској производњи. Све активности установе, а посебно развој студијских програма, су у складу са усвојеном мисијом и циљевима. Одсек периодично преиспитује своју мисију и циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле расположивих ресурса.

Компетенције дипломираних студената


Савладавањем основних струковних студија студенти стичу применљива знања у области ратарске и повртарске производње, оспособљени су за коришћење литературе и трансфер знања, као и да наставе студије на Мастер струковним студијама. Поред тога, студенти стичу опште и предметно-специфичне способности у функцији квалитетног обављања стручне делатности у области ратарске и повртарске производње.

Наставни план за студијски програм Ратарство и повртарство