Прехрамбена технологија

Структура студијског програма


Структура и садржај студијског програма за Прехрамбену технологију прилагођени су реализацији наставног процеса, који се огледа у неопходним припремама, планирању и интезивим активностима извођења студијског програма. Трајање Основних струковних студија је три године, тј., шест семестра. Годишње оптерећење студената је 1500 часова, тј. до 40 часова седмично. Сви предмети су једносеместрални са различитим бројем ЕСПБ бодова. Трајање семестра је 15 седмица.
После треће године студија предвиђена је одбрана завршног рада, као и укупно остварен ниво од 180 ЕСПБ. То омогућује инжењерима упис Мастер струковних студија у трајању од две године (120 ЕСПБ)
Наставни предмети су подељени на обавезне (28) и изборне (6), а на основу области, предмети су подељени на: општеобразовне (6), стучне (17) и стручно-апликативне (20).
Сврха студијског програма
Стручњаци овог профила могу се запошљавати у предузећима где могу да самостално организују, воде и контролошу технолошке поступке у производњи хране на бази воћа и поврћа, житарица и производа од житарица, производа од меса, млека, риба, јаја, меда, вина, пива и других алкохолних и безалкохолних пића. Такође могу водити производњу и прераду сточне хране и контролу квалитета прехрамбених производа. Могу радити у: компанијама за производњу хране и другим институцијама; пољопривредним станицама, заводима за пољопривреду, удружењима произвођача; саветодавним службама; јавној администрацији; инспекцији; трговини прехрамбеним производима; едукацији; науци и технолошком развоју.
Породичне фирме и приватизоване пољопривредно-прехрамбене компаније су предузећа која ће захтевати професионално квалификоване особе за управљање и руковођење и производно-технолошким процесом те ће свршени инжењери прехрамбене технологије као и до сада бити окосница и главни стручан ослонац у области прераде хране на подручју југоистока Србије.

Циљеви студијског програма


Циљеви студијског програма за прехрамбену технологију су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, и ближе дефинишу образовну и друге делатности Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу, укључујући и њену свеукупну стручну делатност у производњи и преради хране. Све активности установе, а посебно развој студијских програма, су у складу са усвојеном мисијом и циљевима. Одсек периодично преиспитује своју мисију и циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле расположивих ресурса.

Компетенције дипломираних студената


Савладавањем основног струковног студијског програма студент је оспособљен да:

 • Сакупља и разврстава идеје и податке у стандардном формату, анализира податке према упутству;
 • Врши процену поузданости података уз примену дефинисаних метода или упутстава;
 • Примењује принципе и методе прецизно и пажљиво у решавању стручног питања, и
 • Овладава методама тимског рада, користи литературне и друге информационе изворе, вреднује себе и друге, показује самосталност, овладава методама комуницирања прилагођених стручној дисциплини и пише извештаје о практичним поступцима.
  Предметно-специфичне способности се огледају у познавању:
 • Сировина, полупроизвода и готових производа у прехрамбеној индустрији и њихових технолошко-хемијско-физичких особина;
 • Функционалних својстава хране;
 • Основних микробиолошких, хемијских и аналитичких принципа за процењивање квалитативних параметара сировина и готових производа;
 • Технолошких операција које се примењују у преради хране;
 • Појединачних технологија прераде намирница;
 • Савремених технологија и принципа за управљање безбедношћу у производњи хране;
  Нових технологија у конзервисању хране;
 • Организацијом и маркетингом у прехрамбеној индустрији, као и
 • Примени еколошких технологија уз перманентно праћење и увођење нових рачунарско-информационих технологија.
 • Завршетком Основних студија студенти стичу знање и вештине неопходне за:
 • Планирање и организовање производње прехрамбених производа;
 • Управљање производним процесима;
 • Пројектовање и израду техничко-технолошке документације за реализацију производње;
 • Очување животне средине, и
 • Економично коришћење природних ресурса Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја.

Наставни план за студијски програм Прехрамбена технологија


ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА – АКРЕДИТАЦИЈА 2024

Структура студијског програма

Програм основних струковних студија Прехрамбена технологија има за циљ да студентима пружи могућност за стицање и унапређење знања, као и развијање креативних способности и специфичних практичних вештина неопходних за обављање задатака у прехрамбеној индустрији, контроли сировина, полупроизвода и финалних производа.
Основне струковне студије на студијском програму Прехрамбена тенологија су студије првог степена. Исходи учења обухватају потребна напредна стручна знања, вештине, способности и ставове који студентима омогућавају примену у реалном пословном окружењу.
Завршетком студијског програма Прехрамбена тенологија студент стиче стручни назив –Струковни инжењер технологије за прехрамбену технологију.
Програм основних струковних студија Прехрамбена технологија траје три године, односно шест семестара, након чијег завршетка студент остварује 180 ЕСПБ бодова. Структуру програма чине обавезни и изборни предмети, Стручна пракса, Стручно-истраживачки ради Завршни рад. Структура програма и режим студија омогућује сваком студенту уз обавезан 21 предмет, и одабир 5 изборних предмета из пет изборних блокова, а који садрже најмање двоструко већи број предмета у односу на број предмета који се бира.
Студијски програм Прехрамбена технологија структуиран је тако да се студентима пружа фундаментална знања из области технолошког инжињерства, познавања сировина, основа прехрамбене технологије, технолошких операција, технологије сушења и хлађења, технологије готове хране, технологије воћа и поврћа, микробиологије хране, амбалаже и паковања хране, технологије угљеноходратне хране, технологије меса, технологије јаких алкохолних пића, технологије млека, технологије вина. Бодовна вредност предмета износи 3, 5,6,7,8 и 9 ЕСПБ, и исказана је у складу са европским системом преноса бодова.
Саставни део структуре студијског програма чини Стручна пракса коју студенти обављају у другој години студија у трајању од по 90 часова (3 ЕСПБ). На завршној години студија предвиђени суСтручно-истраживачки рад (5 ЕСПБ) и Завршни рад који подразумева израду и одбрану (5 ЕСПБ).Листа обавезних и изборних предмета наведена је у Књизи предмета.
Студије се организују са једносеместралним предметима, са укупним оптерећењем студента у оквиру најмање 20-часовне радне недеље чиме укупан фонд активне наставе чини минимално 600 часова у току школске године. Настава се изводи применом монолошке и дијалошке методе, са практичним активностима, а које имају за циљ подстицање студента на перманентан рад и развијање критичког размишљања и решавања одређених проблема у прехрамбеној технологији.Не постоје предуслови за упис појединих предмета или групе предмета.
Студент може са других студијских програма у оквиру истог степена и сродне области студија прећи на сродне студијске програме преношењем ЕСПБ бодова. Студенту који је положио испит на другом студијском програму признаје се положени испит, ако предмет из којег је испит положен по својој садржини и обиму одговара предмету који је студент уписао, што се доказује изводом из књиге предмета. Студент који тражи преношење ЕСПБ бодова прилаже Уверење о положеним испитима и извод из књиге предмета који садржи податке о положеним испитима које доставља Комисији за признавање испита, нострификацију и еквиваленцију јавних исправа. Ако предмет из којег је испит положен по својој садржини и обиму приближно одговара предмету који је студент уписао, наставник може признати испит у целини. Признавањем испита признаје се и оцена којом је студент оцењен на испиту. Број бодова признатог испита утврђује се у складу са правилима ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Прехрамбена технологија јесте продуковање кадрова који ће усвајањем теоријско-методолошких и практичних знања бити спремни за примену и развој стручних вештина потребних за укључивање у радни процес у:

 • технологији прераде воћа и поврћа,
 • технологији прераде млека, меса, рибе,
 • технологији производње вина, пива и јаких алкохолних пића,
 • технологији прераде угљенохидратне хране, производњи готове хране и друге технологије у прехрамбеној индустрији.

Основни правац свих активности усмерен је ка стицању функционалних знања и вештина за укључивање студената у конкретне процесе производње хране и свих аспеката производње здраве хране.
Програм студија из области прехрамбене технологије пружа сва потребна знања и вештине који су неопходни за постизање краткорочних и дугорочних циљева у производњи хране у Србији, будући да су свршени студенти одговарајућим методама наставе и учења квалификовани за креативни рад и успешно коришћење знања и вештина у производњи хране.
Напредна знања, вештине и способности стечене на овом студијском програму могу бити коришћене за обављање следећих занимања:

 • Технолог који самостално организује, води и контролишу технолошке поступке у производњи хранена бази воћа и поврћа, житарица и производа од житарица, производа од меса, млека, риба, јаја, меда, производње вина, пива и других алкохолних и безалкохолних пића.
 • Технолог у контроли квалитета прехрамбених производа.
 • Технолог у компанијама за производњу хране, удружењима произвођача, саветодавним службама, инспекцији, јавној администрацији, трговини прехрамбеним производима, едукацији и технолошком развоју.

Сврха студијског програма Прехрамбена технологија усклађена је са основним циљевима Топличке академије струковних студија дефинисаним у Статуту Академије, а који се односе на стално унапређење квалитета наставе, интензивирање стручног и истраживачког рада, иновационе делатности и пружања подршке студентима у њиховом академском и каријерном развоју.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Прехрамбена технологија је да својим студентима пружи:

 • савремено и свеобухватно образовање узимајући у обзир најсавременије захтеве на међународном нивоу, усвајајући модерну и иновативну праксу,
 • теоријска основа до практичне примене знања у производним и прерађивачким погонима прехрамбене индустрије,
 • познавање технологије за производњу, очување, паковање и маркетинг широког спектра прехрамбених производа биљног и животињског порекла,
 • способност за спровођење контроле квалитета сирове, полупрерађене и прерађене хране,
 • основно знање о организацији и управљању прехрамбеним пословима и општем развоју предузетништва,
 • познавање основних принципа законодавства и етике који регулишу производњу и дистрибуцију прехрамбених производа,
 • могућност интеракције са другим наукама ради решавања различитих проблема у пољопривреди,
 • развијање истраживачких вештина кроз завршни рад који је обавезан

Специфични циљеви студијског програма подразумевају да се кроз савремене методе наставе, као и одабир изборних предмета студентима пруже знања за:

 • развијање комуникационих вештина, изградњу самопоуздања, оспособљавање за самосталан и тимски рад,
 • развој стручне каријере,перманентне едукације и наставак стручног образовања,
 • самостално и самоиницијативно истраживање и информисање у области прехрамбене струке,
 • усавршавање и оптимизацију постојећих и развој нових прехрамбених технологија и поступака,
 • примену принципа информационих и комуникационих технологија.

Циљеви студијског програма Прехрамбена технологија усклађени су са основним циљевима Топличке академије струковних студија дефинисаним у Статуту Академије који се односе на стално унапређење квалитета наставе, интензивирање истраживачког рада, иновационе делатности и пружања подршке студентима у њиховом академском и каријерном развоју.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма Прехрамбена технологија студент стиче следећа знања, вештине и способности:

 • Знања – односе се на теорију, принципе и процесе укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области Прехрамбених технологија.
 • Вештине – решава сложене проблеме у области Прехрамбене технологије у непредвидивим ситуацијама.
 • Способности – води средње сложене пројекте самостално и са пуном одговорношћу.

Савладавањем студијског програма Прехрамбена технологија студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање основних биолошких, реолошких, нутритивних и технолошких карактеристика сировина, полупроизвода и готових производа,
 • примена основних микробиолошких, хемијских и аналитичких принципа за процену квалитативних параметара сировина и готових производа,
 • познавање појединачнихтехнолошких операција у процесима прераде хране,
 • планирање, организовање и управљање производним процесима,
 • управљање квалитетом и безбедношћу у производњи хране,
 • познавање организације и маркетинга у прехрамбеној индустрији,
 • израда техничко-технолошке документације за реализацију производње уз правилан еколошки став, у складу са принципима одрживог развоја,
 • праћење и развој нових технологија за побољшање и оптимизацију постојећих технолошких поступака, увођењем савремене опреме, фаза или операција,
 • решавање конкретних проблемана основу сопствених запажања, уз имплементацију савремених научних метода и поступака,
 • развијање стручних вештина, комуникационе способности и одговорности, самосталан и тимски рад,
 • примена одговарајућихеколошких мера и законске регулативе.

Књига предмета

Књига предмета студијског програма – Прехрамбена технологија

Књига наставника

Књига наставника студијског програма – Прехрамбена технологија

Наставни план – акредитација 2024

Наставни план акредитација 2024 – Прехрамбена технологија

Наставни план – акредитација 2017

Наставни план акредитација 2017 – Прехрамбена технологија