Основне струковне студије

Основни струковни студијски програми за:

  • Воћарство и виноградарство
  • Ратарство и повртарство
  • Заштита биља
  • Сточарство
  • Прехрамбена технологија
  • Струковна ветерина

конципирани су у форми 3 + 1 и прилагођени савременим европским искуствима у образовању ових профила. У структури ових курсева предмети су подељени на општеобразовне, стручне и апликативне предмете, укључујући и изборне. У првој години преовлађују општеобразовни предмети који дају полазну основу будућим студентима ових курикулума (добија се 60 ЕСПБ). Друга година садржи стручне и делом изборно-апликативне предмете, чиме се полазницима омогућују сазнања из уже стручних области струковних студијских програма (добија се још 60 ЕСПБ). У трећој години студија, апликативним и изборним предметима, полазницима је омогућено да сами креирају своју диплому, тј. да добијена знања, вештине и стечена искуства одмах могу применити у пракси (додатно још 60 ЕСПБ). После треће године студија предвиђена је одбрана завршног рада, као и укупно остварен ниво од 180 ЕСПБ. То омогућује инжињерима упис мастер струковних студија у трајању од две године (120 ЕСПБ).
Квалификације које означавају завршетак Основних струковних студија стиче студент који је:
· Способан да сакупља и разврстава идеје и податке у предвиђеном, дефинисаном и стандардном формату;
· Научио да прецизно и пажљиво примењује принципе, средства, методе и поступке у решавању одређеног стручног питања или проблема, уз сагледавање и процену свих релевантних елемената у проблему;
· Овладао методама групног рада да би био оспособљен да ради ефикасно са другим стручњацима, као члан тима, и да извршава обавезе према другима;
· Научио да користи литературне и друге информационе изворе;
· Способан да настави усавршавање, и
· Научио методе комуницирања прилагођених стручној дисциплини и научио да пише јасне и концизне извештаје о практичним поступцима.

Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу остварује васпитно-образовну и истраживачку делатност у оквиру основних струковних и мастер струковних студија из области пољопривреде, прехрамбене технологије и ветеринарске медицине, утемељену на тридесетогодишњој традицији.

На путу имплементације „Болоњског процеса”, од школске 2004/05. године, уведене су трогодишње студије, а упис студената се обавља у оквиру пет студијских програма основних струковних студија:
– Воћарство и виноградарство
– Ратарство и повртарство
– Заштита биља
– Сточарство
– Прехрамбена технологија
као и студијски програм мастер струковних студија Биотехнологија, са четири модула:
– Фитомедицина
– Прехрамбена технологија
– Биљна производња
– Сточарска производња
На наведеним одсецима образују се кадрови који након завршених студија стичу диплому струковног инжењера пољопривреде одговарајуће струке, односно мастер струковног инжењера пољопривреде.
У историју Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу уткан је рад многих генерација студената и професора. Свака нова генерација је настављала рад на тековинама својих претходника, а своја искуства остављала је у баштину новим генерацијама. Многи су учећи и радећи уткали пуно сопственог труда и времена у овај Одсек , те у културни живот града и читавог региона Топлице.
Мисија Одсека је сагледана је кроз три кључне функције – наставно-образовни рад, истраживачки рад и издавачка делатност – са снажном оријентацијом ка сарадњи са локалном самоуправом. Такође, Одсек поспешује и регионалну и еврорегионалну сарадњу са сродним институцијама. Основни задатак и циљ је преношење најновијих научних и стручних знања и вештина из области пољопривреде и прехрамбене технологије.
Редовно планирамо и вреднујемо резултате својих студијских програма са задатком да стално развијамо, унапређујемо и преиспитујемо њихове садржаје, сагласно новим научним и стручним достигнућима, у чему релевантну улогу имају наставно особље и студенти. Периодично пратимо остваривање планираних активности, постављених задатака и циљева, уз објективно сагледавање резултата, њихову анализу и корективне мере евентуалних недостатака. Такође, Одсек прати савремене трендове и одржава висок критеријум академског образовања на свим одсецима у области струковних студија, трудећи се да задржи до сада постигнуту репутацију у свим својим активностима.
Својим студентима нудимо:
– савремени програм образовања који реализују компетентни наставници,
– добро опремљене лабораторије и
– практична знања и вештине,
што обезбеђује ефикасан систем студирања и краћи пут до посла.
По завршетку студија, Ваше знање и вештине тражиће:
– јавна и приватна предузећа у области производње, заштите и прераде хране;
– произвођачи пољопривредне механизације и опреме у прехрамбеној индустрији;
– услужне специјализоване агенције и пројектантске фирме;
– школство, јавна предузећа, инспекцијске службе, као и
– самостално покретање породичног бизниса.
Од изузетног значаја су и посебне активности Одсека из области пољопривредне производње и нових производно-технолошких процеса, како у примарној, тако и у прерађивачкој индустрији у области аграра. Посебне активности Одсека се остварују кроз рад Лабораторије за испитивање.