Акредитација

Усвајањем Закона о високом образовању, Висока пољопривредно- прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу је међу првим високошколским установама ушла у поступак акредитације по Болоњском систему образовања. Након испуњења процедуралних, техничких и организационих услова, акредитовано је шест студијских програма: Воћарство и виноградарство, Ратарство и повртарство, Заштита биља, Сточарство, Струковна ветерина и Прехрамбена технологија. Тиме је заокружена целина пољопривредне производње, почев од примарне биљне и анималне производње, преко заштите биља, узгоја и здравствене заштите животиња, до прераде сировина у финалне производе. О резултатима које је Школа постигла обављањем своје основне делатности најбоље говоре подаци о броју укупно уписаних (8992), а посебно о броју дипломираних студената (4138). То су данас стручњаци који представљају значајну снагу за бржи економски развој овог дела Србије.

До средине 2019. године Школа је представљала самосталну и савремену високошколску установу и обављала наставно-образовну и истраживачку делатност утемељену на четрдесетдвогодишњој традицији. Одлуком Владе Републике Србије (05 број 022-5272/2019, од 30.05.2019. године), спајањем неколико Високих школа, Висока пољопривредно- прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу припала је Академији струковних студија Јужна Србија. Таквом статусном променом постала је Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије и саставни део Академије.

Пренос стручних сазнања о новим техничким, технолошким и маркетиншким решењима и њихова примена на породична имања у еколошки прихватљивим оквирима одрживог развоја били су и биће у будућем периоду основни циљеви Одсека. Имајући у виду да Република Србија као држава располаже изузетним агроеколошким условима, који дају одличне предуслове за успешну и профитабилну пољопривредну производњу, неопходна је убрзана примена техничко-технолошких решења која су позната у напредним пољопривредним земљама и њихово прилагођавање нашим условима. За успешно спровођење овакве стратегије неопходни су и добро обучени стручњаци свих профила пољопривредне и прехрамбене струке. Одсек своје место налази баш у овом кључном сегменту. Школујући стручне кадрове даје значајан допринос развоју пољопривредне производње, како овог подручја тако и земље у целини.

На струковним студијама другог степена акредитован је мастер студијски програм Биотехнологија са четири модула: Биљна производња, Сточарска производња, Фитомедицина и Прехрамбена технологија, са циљем што квалитетнијег образовања кадрова у функцији развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије овог дела Србије.