Трећи конкурсни рок за упис студената на основне струковне студије у школској 2023/2024. години

Топличка академија струковних студија, Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије уписује студенте у прву годину основних струковних студија у школској 2023/2024. години.

Студијски програмБуџетСтуденти који плаћају школаринуУкупноИзнос школарине/дин
Ратарство и повртарстви2002070.000,00
Воћарство и виноградарство1901970.000,00
Сточарство1001070.000,00
Заштита биља1201270.000,00
Прехрамбене технологија2602670.000,00

Општи услови

 • На студијске програме основних струковних студија, могу се уписати кандидати под условима и на начин уређен Законом о високом образовању, Статутом Академије и Правилником о условима и поступку за упис студената.
 • У остваривању права уписа на студијски програм основних струковних студија кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.
 • Право да конкурише за упис на основне струковне студије има кандидат са завршеном средњом четворогодишњом школом. Изузетно до почетка примене прописа којим се уређује општа, стручна и уметничка матура, може се уписати и кандидат са стеченим средњим образовањем у трогодишњем трајању.
 • Право да конкурише за упис на основне струковне студије из области медицинских наука има кандидат са завршеном средњом медицинском школом (свих смерова) или гимназијом.
 • Страни држављанин може се уписати на студијске програме под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања.
 • Страни држављанин плаћа школарину на студијама у току целог школовања осим ако међународним или билатералним споразумом није другачије одређено.
 • Страни држављанин се може уписати на студијске програме ако познаје језик на коме се изводи настава и ако је здравствено осигуран.,
 • Страни држављанин и лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може условно да се упише на студијски програм, у случају када поступак за признавање стране школске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве на упис.
 • У случају условног уписа председник Академије доноси решење о условном упису. Ако захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није ни извршен и председник Академије доноси решење којим се одбија упис на студијски програм.

Пријемни испит

 • Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија на студијским програмима који се изводе у Одсеку за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље полажу пријемни испит из једног предмета: Хемије или Биологије. Пријемни испит обухвата по 30 питања.

Рангирање кандидата

 • Општи успех постигнут у средњем образовању у четворогодишњем трајању бодује се тако што се збир просечних оцена за све четири године средње школе помножи бројем 2, при чему кандидат по овом основу може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
 • Општи успех постигнут у средњем образовању у трогодишњем трајању бодује се тако што се општи успех из прве две године средње школе помножи бројем 2, а општи успех из треће године помножи са бројем 4. при чему кандидат по овом основу може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
 • Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
 • Резултати постигнути на пријемном испиту бодују се од 0 до 60 бодова.
 • Максималан број бодова које кандидат за упис у прву годину студија може да оствари при рангирању је 100.
 • Кандидат може уписати студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се сам финансира у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг листи и броја студената утврђених конкурсом, сагласно дозволи за рад.
 • На основу мерила утврђених конкурсом, сачињавају се ранг листе пријављених кандидата, појединачно за сваки акредитовани студијски програм.
 • Уколико два или више кандидата имају исто место на ранг листи, односно имају исти број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту.
 • Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод.
 • Кандидат се може уписати у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и ако оствари најмање 30 бодова.
 • Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеном конкурсом, уместо њега уписаће се други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.
 • Кандидати који се налазе испод дозвољеног броја по коначној ранг листи за студијски програм на којем су конкурисали, имају право да се упишу на други студијски програм уколико је остало непопуњених места на коначној ранг листи за тај студијски програм.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК траје од 21. септембра до 06. октобра 2023. године.

Пријављивање на конкурс

 • Пријављивање на конкурс вршиће се од 21. септембра до 28. септембра 2023. године од 9,00 до 15,00 часова.

Пријављивање на конкурс електронским путем или путем поште

 • Пријављивање на конкурс електронским путем мејл: vpps@beotel.rs или путем поште.
 • Електронска пошта пристигла на званичну адресу може се доставити најкасније до 28. септембра 2023. године у 00,00 часова.
 • Уколико се пријављивање врши путем поште, прихватиће се само пријаве које стигну најкасније до 28. септембра 2023. године.

Полагање пријемног испита

 • Полагање пријемног испита обавиће се 29. септембра 2023. године у 11,00 часова.

Прелиминарна ранг листа

 • Након пријемног испита, до 02. октобра 2023. године објавиће се прелиминарна ранг листа пријављених кандидата за сваки појединачни студијски програм.
 • Кандидат може поднети приговор председнику Академије на тачност матичних података и података општег успеха претходног образовања, број остварених бодова на пријемном испиту, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 24 часа од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

Коначна ранг листа

 • Након одлучивања по приговору 03. октобра 2023. године утврђује се и објављује коначна ранг листа за сваки појединачни студијски програм.
 • Након објављивања коначне ранг листе обавља се упис кандидата.

Упис студената који се финансирају из буџета

 • Упис студената који се финансирају из буџета вршиће се 04. и 05 октобра 2023. године, у термину од 9,00 до 15,00 часова.

Упис студената који се сами финансирају

 • Упис студената који се сами финансирају вршиће се 04. и 05 октобра 2023. године, у термину од 9,00 до 15,00 часова.

Потребна документа за пријаву на конкурс

 • Пријаву на конкурс можете преузети ОВДЕ
 • Сведочанства за све разреде претходно завршене школе (оригинал и фотокопију);
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал и фотокопију);
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал и фотокопију);
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита 5.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202,
 • Изјаву да кандидат пре школске 2023/2024. године, није био уписиван у прву годину неког студијског програма првог степена високог образовања у статусу студента који се финансира из буџета можете преузети ОВДЕ

ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА се дају на увид, а фотокопије свих докумената задржава Академија.

Потребна документа за упис

Кандидат који је стекао право на упис подноси следећа документа:

 • Сведочанства за све разреде претходно завршене школе (оригинал или оверену фотокопију);
 • Диплому о положеном завршном (диплому о завршеном средњем образовању), односно матурском испиту (оригинал или оверену фотокопију);
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
 • Очитану личну карту или фотокопију личне карте;
 • Образац индекса (преузима се на шалтерима студентске службе у Одсецима);
 • Два обрасца ШВ-20 (преузима се на шалтерима студентске службе у Одсецима); можете преузети ОВДЕ
 • Пријавни лист за упис студената (преузима се на шалтерима студентске службе у Одсецима);
 • Две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm;
 • Доказ о уплати на име трошкова уписа прве године 2.500,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202.
 • Доказ о уплати на име накнаде за издавање индекса 1.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202.
 • Доказ о уплати трошкова за организацију и реализацију каријерног вођења 1.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202.
 • доказ о уплати прве рате школарине за студенте који се сами финансирају, 7.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202.