Сертификат о акредитацији лабораторије за испитивање земљишта

Aкадемија струковних студија Јужна Србија, Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу је једина високошколска установа која има акредитовану лабораторију за испитивање физичких и хемијских особина земљишта према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017. Лабораторија је акредитована за испитивање следећих параметара плодности земљишта:

  • pH вредност у H2O, потенциометријска метода,
  • pH вредност у 1M KCl, потенциометријска метода,
  • Хумус, волуметријска метода
  • Укупан азот, рачунска метода,
  • Лакоприступачни фосфор као P2O5, спектрофотометријска метода,
  • Лакоприступачни калијум као K2O, пламенофотометријска метода,
  • Калцијум-карбонат, волуметријска метода,
  • Садржај воде у облику масене фракције, гравиметријски.

Све додатне информације везане за испитивање плодности земљишта можете наћи на сајту Одсека или контактом на телефон 069 8702562