Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину – трећи уписни рок

Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину у трећем уписном року.

Назив студијског програмаБуџетСтуденти који плаћају школаринуУкупан број из Дозволе за радШколарина
Ратарство и повртарство8122250.000
Воћарство и виноградарство6132650.000
Сточарство682250.000
Заштита биља6/4050.000
Прехрамбена технологија2186050.000

На нивоу Одсека уписује се један студент са инвалидитетом, један студент припадник ромске националности и један држављанин РС који је у школској 2021/2022. године завршио средњу школу у иностаранству могу се уписати на студијски програм по избору у својству студента који се финансира из буџета.


Услови уписа

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем или трогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Кандидати који се пријављују за један од студијских програма полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два предмета: Хемија или Биологија.

Трећи конкурсни рок траје од 19. септембра 2022. године до 30. септембра 2022. године и то:

Пријављивање кандидата траје од 19 септембра . до 26. септембра 2022. године

Пријављивање кандидата траје од 19. септембра до 26-ог септембра 2022. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Службе за студентска питања Одсека или слање потребне документације путем поште.

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

Полагање пријемног испита

Полагање пријемног испита 27. септембра 2022. године од 10:00 часова, из предмета Хемија или Биологија.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош.

Објављивање прелиминарнe ранг листа

28. септембра 2022. године објављивање прелиминарне ранг листе

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Успех на пријемном испиту се бодује највише са 60 бодова.
Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

Објављивање коначнe ранг листа

Коначна ранг листа биће објављена 29 септембра 2022. године. на огласној табли и на званичној интернет страници Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље.

Упис студената који су остварили право на упис

30. септембра 2022. год. од 9.00 до 14.00 час. – УПИС КАНДИДАТА

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

За упис су неопходна следећа документа:

  • оригинални извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија
  • оригинална сведочанства свих разреда средње школе или оверене фотокопије
  • оригинална диплома о положеном матурском, односно завршном испиту или оверена фотокопија
  • два образца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената) – преузимају се на шалтерима студентске службе у Одсеку
  • индекс – преузима се на шалтерима студентске службе у Одсеку
  • две фотографије 3,5´4,5 cm
  • Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.