Конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2022/2023. годину

Конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2022/2023. годину у првом уписном року.

Назив студијског програмаБуџетСтуденти који плаћају школаринуУкупан број из Дозволе за радШколарина
Биотехнологија
– модул Прехрамбена технологија
– модул Фитомедицина
– модул Биљна производња
– модул Сточарска производња
2303270.000

Напомена: Кандидат може конкурисати само на једном модулу у оквиру студијског програма.

Право уписа на Мастер струковне студије Академије имају сви студенти који су завршили основне струковне студије и стекли 180 ЕСПБ бодова из одговарајућег студијског програма – поља – области.

Кандидати ће приликом уписа бити рангирани по успеху оствареном на основним струковним студијама, под којим се подразумева просечна оцена остварена на основним струковним студијама.

Пријављивање кандидата траје од 28 септембра . до 11. октобра 2022. године

Пријављивање кандидата траје од 28. септембра до 11-ог октобра 2022. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Службе за студентска питања Одсека или слање потребне документације путем поште на мејл адреси vpps@beotel.rs
Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс достављају следеће:

Трошкови конкурса су бесплатни.

Објављивање прелиминарне ранг листе 12.10.2022. године

12.10.2022. године биће објављена прелиминарна ранг листа

Коначна ранг листа 13.10.2022. године

13.10.2022. године биће објављена коначна ранг листа

Упис кандидата 14 и 15.10.2022. године

Упис кандидата је 14 и 15.10.2022. године од 09:00 до 14:00 часова

Кандидати који су испунили услове за упис Мастер струковне студије дужни су да се упишу у предвиђеном року.

За упис су неопходна следећа документа:

  • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
  • оверене фотокопија дипломе о завршеним основним струковним студијама,
  • оверене фотокопија додатка дипломи о завршеним основним струковним студијама,
  • оверена фотокопија уверење о дипломирању достављају кандидати који су завршили студије а нису преузели диплому и додатак дипломе,
  • два попуњена обрасца ШВ – 20,
  • индекс (трошкови уписа и накнада за издавање индекса ма МСС износ/дин 4.000,00 динара) на жиро рачун 840-2121666-76 позив на број 9202, модел на број 97,
  • две фотографије 3,5 x 4,5 cm,
  • доказ о уплати школарине – прва рата 7.000,00 динара на жиро рачун 840-2121666-76 позив на број 9202, модел на број 97,
  • Доказ о уплати за трошкове организације и реализације каријерног вођења при упису године 1.000,00 динара на жиро рачун 840-2121666-76 позив на број 9202, модел на број 97